ทีมงาน

Our Team | ทีมงาน

พท.โชติกา กะวะนิจ (หมอโช)

เจ้าของโชติกาคลินิกการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย(พท.ว)

เภสัชกรรมแผนไทย(พท.ภ)

การนวดไทย(พท.น)

จากกระทรวงสาธารณสุข

จบการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

จบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

พท.ริดารัตน์สุขหมั่น (หมอกล้วย)

จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พท.ป. ศศิพิมล นิธิศักดิ์พรกุล (หมอดรีม)


จบการศึกษาจากคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พท.จวงเอราวัณ ทิศลี (หมอน้อย)

จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พท.ป. วราภรณ์ วุฒิยา (หมอน้ำ)

จบการศึกษาจากคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พท.อรัญญา ไทยกูล (หมอส้ม)

จบการศึกษาจาก คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผช.พท.โชติกา กุดไธสง (หมอหยาด)

จบการศึกษาหลักสูตร การนวดไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผช.พท.ธนพร เฉยเสลา (หมอนาง)

จบการศึกษาหลักสูตร การนวดไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผช.พท.สายพิน เชตุใจ (หมอสาว)

จบการศึกษาหลักสูตร การนวดไทย จากโรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี