การจอง

โชติกาคลินิกการแพทย์แผนไทย

เลี่ยงเมืองตะวันตก ตำบลโคกสว่าง 40/1 หมู่1

18000 สระบุรี

+66 (0) 982730609


ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง 173/40

18000 จ.สระบุรี

+66 (0) 36677168